UA-159391771-2

FAQ


3M Shower Filter

Safety

- หน้ากาก ที่มีมาตรฐาน ไม่แนะนำ ให้ซักล้างหรือเป่าลม

เนื่องจากจะทำให้เส้นใยเสียรูป และประสิทธิการกรองลดลง หรือกรองไม่ได้

เส้นใยหน้ากากหมดอายุได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ดูวันหมดอายุที่บรรจุภัณฑ์
  2. 1 ปี เมื่อเปิดเริ่มใช้งานครั้งแรก
  3. เมื่อหายใจอึดอัดมาก เนื่องจากอนุภาคมาปกคลุมแน่นเส้นใย หรือชำรุด

Water

ไส้กรองน้ำ 3M หมดอายุ พิจารณาจาก

  1. อายุการใช้งานที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 1 ปี เมื่อเริ่มใช้งาน
  2. เมื่อน้ำกรองไหลออกมาช้ามากกว่าปกติค่อนข้างมาก แสดงว่าไส้กรองเริ่มตัน แนะนำให้เปลี่ยน

Powered by MakeWebEasy.com